Přejít k hlavnímu obsahu

Zemědělská a dopravní technika

Společnost Zemědělská a dopravní technika patří mezi největší výrobce dopravní techniky v České republice a v Evropě patří k těm největším. S panem Miroslavem Hladkým, který firmu již několik let úspěšně vede, se v dalším díle pořadu Cesty k úspěchu dozvíte, jaké byly jeho podnikatelské začátky, co považuje za přelomové okamžiky a jakou má dále vizi rozvoje společnosti.

Přehrát video
  • Miroslav Hladký

Co v pořadu nezaznělo

Co Vás vedlo k rozhodnutí začít podnikat?
Úvodem bych chtěl trošku vysvětlit historii naší firmy. Zakladatelem firmy byl můj otec ještě s dalšími čtyřmi kolegy v roce 1993. Jejich rozhodnutím začít podnikat byla snaha zkusit něco nového, ale prvotním impulsem bylo zachování pracovních míst v původní STS Nové Veselí s výrobními provozy v Bystřici nad Pernštejnem a Velké Bíteši.
Jak jste začal podnikat?
Protože zakladatelé firmy byli všichni zaměstnanci bývalé STS, snažili se vyřešit problém, který vznikl v únoru 1993, kdy byl vytvořen na základě privatizačního projektu bývalé VHJ Praha – Vinoř zbytkový Státní podnik zemědělské techniky. Do něho bylo začleněno 12 STS, které byly vyřazeny z privatizace a byly určeny k likvidaci formou prodeje či dražby majetku za účelem vypořádání restitučních nároků oprávněných osob za stroje, které byly odebrány v 50. letech. Mezi těmi 12 STS bylo i Nové Veselí. Proto se zaměstnanci, kteří měli zájem podnikat, dohodli, že založí nové firmy (ZDT, AZ-servis, Agrokom, FERA, FIMAS, Truhlářství) a zástupci těchto firem postupně jednali se všemi restituenty v rámci ČR a na základě „Smluv o postoupení pohledávky a práv s pohledávkou spojených (podle § 524 Obč. zákoníku platného v té době) tyto restituční nároky odkoupili a následně uplatnili u SPZT vydání majetku v STS. Takto vznikla naše firma, která odkoupila od STS prostory vhodné pro strojírenskou výrobní činnost. Souběžně jsme vyřídili u bank potřebné úvěry, ze kterých jsme restituentům zaplatili jejich nároky.
Jaká je historie vaší firmy? Jaké byly nejdůležitější okamžiky v historii Vaší firmy?
Společnost vznikla v roce 1993. Má 4 majitele a díky jejich přístupu a odkazu ji stále vnímáme jako rodinnou. První roky byly ve znamení hledání výrobního programu a nových zákazníků. STS byla pouze opravna. K nastartování výrobního programu došlo až v letech po založení společnosti. Postupně docházelo ke splácení úvěru a vyrovnávání restitučních nároků spojených s privatizací podniku. V roce 1995 jsme přišli s unikátní koncepcí výměnných nástaveb a univerzálních podvozků, která umožnila našim zákazníkům využít celou šíři našich výrobků s náklady značně nižšími než u jednotlivých strojů konkurence. Následující roky po začátku tisíciletí byly mezi našimi zákazníky považovány za krizi, která se začala promítat i u nás. V tomto období zároveň začal odchod původních majitelů společnosti do důchodu a do společnosti jsem přišel já. Z počátku jsem měl na starosti technické oddělení, následně i celý projekt výzkumu a vývoje spolufinancovaný MPO, na kterém jsme spolupracovali s Vysokým učeným technickým v Brně. Za tento projekt jsme byli v roce 2012 oceněni Zlatým klasem, mezinárodní cenou udělovanou Ministerstvem zemědělství ČR a Výstavištěm České Budějovice. Poslední roky společnost vedu.
Jaká jsou specifika podnikání ve Vašem oboru?
Naším oborem je strojírenství a naše výrobky nacházejí uplatnění především v zemědělství. Tím jsou dána specifika. Odbyt našich výrobků je do značné míry dán okolnostmi, které nejsme schopni ovlivnit ani předvídat. Podnební podmínky, dotace apod. Snažíme se tyto vlivy eliminovat rozšířením portfolia výrobků, které vyrábíme, i množstvím trhů, na kterých působíme.
Co je na Vašem podnikání nejtěžší?
Najít rovnováhu mezi zájmy zaměstnanců, zákazníků i majitelů. Je velmi těžké posuzovat a zohledňovat mnohdy protichůdné názory a požadavky. Velmi těžká a aktuálně stále nedokončená je výměna generací ve vedení naší společnosti. Bohužel došlo k tomu, že celé širší vedení i klíčoví pracovníci společnosti odcházeli a odcházejí do důchodu a je nutné je ve velmi krátkém časovém úseku nahradit. Dáváme příležitost našim talentovaným kolegům, sice bez praxe ve vedení, ale se zápalem pro věc a chutí přispět k tomu, být nejlepší. Zatím se nám postup osvědčuje.
Jak nyní vidíte budoucnost své firmy?
Dobře. V současné době investujeme do nových výrobních prostor a technologií na našem druhém provoze v Bystřici nad Pernštejnem. Od těchto investic očekáváme nejen zlepšení produktivity a zkvalitnění produkce, ale i zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců. Celou dobu se snažíme být na špici v našem oboru, udávat směr. Investicemi bychom chtěli tento trend posílit. Zároveň chceme rozšířit okruh našich zákazníků i mimo zemědělství.
Co považujete za svůj největší podnikatelský úspěch a z čeho jste se naopak ponaučil?
Že společnost funguje a je schopna dodávat zákazníkům výrobky ve stále vyšší kvalitě. V době, kdy se všude uvádí růst, jde výroba v našem odvětví opačným směrem. Za poslední roky v Evropě zaniklo mnoho výrobců zemědělské techniky. Již několik let jsme největším výrobcem dopravní techniky v České republice a jedním z největších v Evropě. Náš náskok dokazuje i to, že jsme jedni z prvních výrobců, kterým se podařilo homologovat výrobky pro celou Evropu.
Musel jste podnikání něco obětovat?
Vzhledem, k tomu, že mě i mé kolegy práce v ZDT baví a naplňuje, tak nemám pocit, že bych něco obětoval nebo se něčeho vzdával.
Úspěch Vaší firmy je mj. založen na poctivé ruční práci a využívání moderních technologií. Jak vám ale v podnikání pomáhají moderní komunikační prostředky?
V první řadě bych zmínil aplikaci Moje banka od Komerční banky pro mobilní telefony. V podstatě se jedná o první zdroj informací každé ráno o stavu v oblasti financí. Nejen, že vidím aktuální stav na jednotlivých účtech, ale mám okamžitý přehled o přijatých úhradách za jednotlivé dodávky. Někdy probíhá uvolnění jednotlivých výrobků zákazníkům až po přijaté platbě a v těchto případech na výrobek již čeká dopravce, takže lze přijatou platbu ověřit i na provoze mimo kancelář.
Čím se při své práci řídíte?
Selským rozumem.
Co z aktivit spjatých s Vaším podnikáním Vás baví nejvíce?
Kontakt se zákazníky a se zaměstnanci. Sledování trendů ve strojírenství a zemědělství a jejich implementace do našich výrobků a výroby. Jsem rád, když se posunujeme dopředu.